• 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Jak pachnie maj?”
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).
 3. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł.
 4. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Wnęk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Novis Grzegorz Wnęk, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 678-17-16-907, REGON 356687389, BDO 000403257.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 • 2. SŁOWNIK POJĘĆ
 1. Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto w serwisie społecznościowym Instagram.
 2. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 3. Zgłoszenie konkursowe (dalej „Post”) – wypowiedź, której autorem jest Uczestnik Konkursu, spełniająca wymogi określone w § 4 ust. 4, nieposiadająca wad prawnych, która została udostępniona przez Uczestnika za pomocą Instagrama.
 4. Jury – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 • 3. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
  a) pełnoletnia osoba fizyczna,
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) posiadająca konto w serwisie Instagram,
  d) obserwująca profil https://www.instagram.com/flagolie/ poprzez swoje konto w serwisie Instagram,
  e) weźmie udział w Konkursie poprzez udostępnienie posta poprzez swoje konto w serwisie Instagram, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Regulaminu,
  f) zapozna się z niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 • 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.04.2021 r. i trwa do 07.05.2021 r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10.05.2021 r. na profilu Flagolie w serwisie Instagram.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Zgłoszony post do konkursu musi spełniać następujące kryteria:
  a) Musi stanowić odpowiedź na pytania: „Jak pachnie maj? Opisz zapach, który kojarzy Ci się z majem i pierwszymi promieniami słońca.”
  b) Uczestnik musi dodać profil Flagolie w serwisie Instagram do profili obserwowanych ze swojego profilu,
  c) Uczestnik musi polubić zdjęcie konkursowe na profilu Flagolie w serwisie Instagram.
 5. Jeżeli przygotowany przez Uczestnika post stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia jednocześnie, że posiada do ww. postu wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz że nie narusza ona prawa osób trzecich.
 6. Spośród opublikowanych odpowiedzi konkursowych Jury Organizatora wytypuje trzech Uczestników spełniających kryteria i nagrodzi tych Uczestników (zwycięzców Konkursu) nagrodami opisanymi w § 5 ust.
 7. Do zadań Komisji (Jury) należy w szczególności:
  a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie
  b) wyłonienie zwycięzców Konkursu
  c) przyznanie nagród dla Uczestników.
 8. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 9. Uczestnik dodając post udziela na rzecz Organizatora bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystywanie przez Organizatora utworów stanowiących post na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami, publiczne odtwarzanie w sieci Internet, w komputerowych sieciach zamkniętych, w systemach VoD, w telewizji cyfrowej, satelitarnej, kablowej, łączenie z innymi utworami, opracowywanie, tworzenie modyfikacji, skracanie, dokonywanie dowolnych zmian, kopiowanie dowolnymi technikami, wytwarzanie dowolnej liczby egzemplarzy nośników zawierających utwory, tłumaczenie, wykorzystywanie w celach reklamy oraz marketingu produktów Organizatora oraz osób trzecich wskazanych przez Organizatora, rozpowszechnianie w prasie internetowej oraz drukowanej, na billboardach, wszelkich nośnikach reklamowych dostępnych w miejscach publicznie dla nieograniczonej liczby osób. Uczestnik zobowiązuje się udzielonej licencji nie wypowiadać przez okres co najmniej 5 lat od chwili jej udzielenia.
 • 5 NAGRODY W KONKURSIE
 1. Nagrodami dla zwycięzców w konkursie są nagrody rzeczowe – zestawy świec składające się z 6 sztuk świec, każdy zestaw o wartości 294,00 zł.
 2. W przypadku, jeżeli będzie to konieczne, Organizator odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania Uczestnika zwycięzcy, zryczałtowany podatek dochodowy, przyznając na ten cel dodatkową nagrodę pieniężną Uczestnikowi zwycięzcy, która pokryje wartość odprowadzanego podatku.
 • 6. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD
 1. Jury Organizatora nagrodzi trzech Uczestników, których posty okażą się najbardziej odkrywcze.
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1.
 3. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 4. W odpowiedzi na przesłaną wiadomość zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 14 dni przesłać Organizatorowi na adres e-mail l@flagolie.pl skan lub fotokopię uzupełnionego i podpisanego oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Nagroda za dla zwycięzcy powinna zostać zrealizowana w terminie do 4 miesięcy od jej przyznania.
 6. Organizator w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwycięzcy o którym mowa w ust. 4 doręczy Uczestnikowi nagrodę na wskazany przez Uczestnika w tym oświadczeniu adres.
 7. W przypadku nieprzesłania przez zwycięzcę w sposób i w terminie określonym w ust. 4 oświadczenia, zwycięzca traci prawo do nagrody.
 8. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje w całości bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady tzw. netykiety.
 5. Zabronione jest uczestniczenie w konkursie przez Uczestników w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.
 • 8. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na adres Organizatora Konkursu lub elektronicznie na adres e-mail aleksandra.l@flagolie.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 9. BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji z konkursu Uczestników, którzy:
  a) stosują „Boty” symulujące komentowanie postów przez realnego użytkownika
  b) umieszczanie treści nieobyczajnych lub naruszających prawa osób trzecich,
  c) stosujących wulgaryzmy, używających treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub przekonania religijne, seksistowskich i nieobyczajnych.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.flagolie.pl/regulamin-konkursu
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu, a także w przypadku zmiany przepisów prawa uzasadniających taką zmianę.